Ulga sponsoringowa

 


Ulga sponsoringowa - korzyści dla podmiotów wspierających sport.

W życie weszła tzw. „Ulga sponsoringowa”. Powinna ona pomóc klubom, w pozyskiwaniu i nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi sponsorami.


Ulga skierowana jest zatem do wszystkich przedsiębiorców płacących PIT na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku liniowego, a także do podatników CIT. Skorzystać z niej mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki.
Poza poniesionymi wydatkami, które w całości będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, za sprawą tej ulgi, przedsiębiorca uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Zatem łącznie przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 150% takich kosztów. Każde wydane 100 zł na klub sportowy zmniejszy przychód o 150 zł, a każdy 1000 zł o 1500 zł, itd.

Ulga sponsoringowa znajdzie zastosowanie, jeśli finansowaniu podlegać będą wydatki co najmniej jednego z niżej wskazanych sposobów wspierania działalności sportowej:
  • Stypendium sportowe.
  • Impreza sportowa niebędąca masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Finansowanie klubu sportowego na realizację następujących celów:
  • Sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
  • Pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
  • Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • Zakup sprzętu sportowego, realizacja programów szkolenia sportowego,
Ulga sponsoringowa stwarza nowe korzystne warunki dla przedsiębiorców, którzy wspierać będą finansowo powyższą działalność sportową. W praktyce powinno się to przełożyć na wymierne korzyści dla klubów, ale także dla samego przedsiębiorcy, w postaci zysków wizerunkowych oraz wspomnianej wyżej wymiernej korzyści podatkowej.
Więcej informacji-> Kliknij tutaj

 

 
Karte
Infos